هیات مدیره
ردیف
عکس
نام
نام خانوادگی
سمت
رشته تحصیلی
تلفن ثابت
فاکس
تلفن همراه
ایمیل
1
-
غلامرضا
توکلی
رئیس
کارشناس ارشد عمران
32230990-056
32228990
09151614896
 
Eng.tavakoli@nezam-kj.ir
2
-
فرید
فروزانفر
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
32230990-056
32228990
09151614819
Eng.Foroozanfar@nezam-kj.ir
3
-
عباس
عامری
نائب رئیس دوم
 
کارشناس ارشد معماری
32230990-056
32228990
09133551599
 
 
Eng.ameri@nezam-kj.ir
4
-
محمدرضا
امینی
خزانه دار
کارشناس عمران
32230990-056
32228990
09151611669
Eng.amini@nezam-kj.ir
5
-
محمد
اکبری
دبیر
دکتری نقشه برداری
32230990-056
32228990
09153616696
Eng.akbarii@nezam-kj.ir
 
 
6
-
سیدرضا
سرافرازی
عضو هیأت مدیره
دکتری عمران
32230990-056
32228990
09153620120
Eng.sarafrazi@nezam-kj.ir
7
-
سیدمحمدرضا
فاطمی
عضو هیأت مدیره
کارشناس برق
32230990-056
32228990
 
 
09151614714
 
Eng.fatemi@nezam-kj.ir
8
-
محسن
نصرآبادی
 
 
عضو هیأت مدیره
کارشناس مکانیک
32230990-056
32228990
9153612034
Eng.nasrabadi@nezam-kj.ir
9
-
سیده بنفشه
میرکاظمی
عضو هیأت مدیره
کارشناس عمران
32230990-056
32228990
09155618173
 
 
 
Eng.mirkazemi@nezam-kj.ir
 

تعداد بازدید این صفحه :14419
تاریخ انتشار صفحه : 1389/01/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/02 07:17:55


Power by : RAAKCMS