مصوبات هیات مدیره سال 1396


مصوبات هیات مدیره 96


 

 

 


اطلاعیه شماره 84 (گزارش جلسات هیات مدیره)

77. جلسه هفتاد و هفتم (11/6/96)

 

•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور سازمان ارائه نمودند. یکی از موضوعات بحث حق الزحمه تهیه ساختار شکست پروژه ساختمان سازمان بود که توسط آقای مهندس حسین پور تحویل سازمان گردیده و طبق قرار این صورتحساب خدمت آقای مهندس مقدم جهت پرداخت ارسال گردیده است. کمیسیون لوایح شورای مرکزی برگزار گردیده است و درخصوص نظام نامه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره بحث شده است. سمینار ارتینگ و همبندی توسط گروه تخصصی برق در هفته گذشته برگزار گردیده که جلسه خوب و مفیدی بوده است ضمناً آقای مهندس توکلی درخواست داشتند که گروههای تخصصی هماهنگی های لازم را با بخشهای اداری سازمان قبل از روز برگزاری هر سمینار یا جلسه بعمل آورند. درخصوص وضعیت جلسات گروه تخصصی شهرسازی آقای مهندس عامری توضیحاتی ارائه دادند.

•  آقای مهندس شرکاء مدیر عامل محترم شرکت برق طی نامه ای درخصوص حفاری ها درخواست استعلام از شرکت برق را داشتند. سپس اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص را بیان داشتند . با توجه به اینکه در حال حاضر براساس فرم 1 دفاتر طراحی از شرکت برق استعلام می نماید و براساس آن رونوشت به شهرداری ارائه می گردد ،پیشنهاد گردید که این فرم اصلاح گردد و استعلام های کاملتری صورت گیرد. مقرر گردید گروه تخصصی برق پیگیری این موضوع را صورت دهد.

•  درخصوص آئین نامه انتخاب مهندس برتر بررسی مدارک مهندسین متقاضی صورت گرفته است که متأسفانه هیچ کدام از مهندسین حد نصاب مهندس برتر را کسب ننموده اند لذا کمیته بررسی مهندسین برتر پیشنهاد نمودند که گروههای تخصصی تعداد حداقل 5 نفر از مهندسین را پیشنهاد نمایند و سپس این کمیته مدارکشان را بررسی نماید که این موضوع مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.

•  بنابر مصوبه قبلی هیأت مدیره شرح وظایف ناظرین معمار و عمران در شهرستان قائن تفکیک گردید و مهندسین ناظر معماری درکنار مهندسین عمران در ساختمان های الف و ب نظارت دارند. در این خصوص اعتراضی توسط مهندسین عمران شهرستان قائن صورت گرفته است . مقرر گردید در این خصوص مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته تا نظر آنها اخذ و در نهایت تصمیم گیری شود.

•  گواهی های پزشکی خانم مهندس میرکاظمی در جلسه مطرح گردید و غیبت های ایشان به صورت موجه مورد تأیید قرار گرفت.

•  با توجه به اینکه 2 سال خدمت بازرسین سازمان بزودی به اتمام خواهد رسید برنامه ریزی درخصوص انتخاب بازرسین سازمان بایستی صورت گیرد. آقای مهندس توکلی توضیحاتی درخصوص نحوه اقدام در این زمینه ارائه دادند. سپس همکاران نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه نمودند. در نهایت مقرر گردید براساس روال موجود نسبت به انتخاب بازرس اقدام گردد لذا مقرر شد اعضای هیأت مدیره نسبت به معرفی افراد شاخص و توانا در زمینه بازرسی اقدام نمایند.

 


اطلاعیه شماره 83 (گزارش جلسات هیات مدیره)

76. جلسه هفتاد و ششم (4/6/96)

 

•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان و مواردی جهت استحضار هیأت مدیره ارائه دادند و مواردی که جهت تصمیم گیری برای جلسات آتی نیاز به بررسی بیشتری دارد مطرح گردید.

•  آقای دکتر سرافرازی به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی از کمیسیون آموزش شورای مرکزی ارائه نمودند. در کمیسیون آموزش یکسری زیرگروههایی تشکیل گردیده است و هر کدام از این زیرگروه ها فعالیت هایی برعهده گرفته اند. آقای دکتر سرافرازی در زمینه تدوین سرفصل های آموزش های عالی برای مهندسین مسئولیت دارند. ایشان پیشنهاد یک تفاهم نامه بین دانشگاه بیرجند و نظام مهندسی و شورای مرکزی جهت ایجاد پایلوت دوره های آموزشی ارائه دادند. براساس این پیشنهاد بایستی سرفصل دروس موجود براساس نیازهای حال حاضر در حوزه صنعت ساختمان بازبینی گردد. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص ارائه دادند. اعضاء با کلیت این موضوع موافق بودند و مقرر گردید مکاتباتی با شورای مرکزی و دانشگاه بیرجند درخصوص اجرای این طرح انجام گیرد و همچنین آقای دکتر سرافرازی پیش نویسی برای این تفاهم نامه آماده نمایند.

•  مصوبات گروه برق توسط آقای مهندس فاطمی ارائه گردید. 1. درخصوص تفاهم نامه سه جانبه با شرکت توزیع برق درخواست داشتند که در شهرستانهایی که مهندس دارای پروانه وجود ندارد از مهندسین فاقد پروانه استفاده گردد. مقرر گردید با اداره راه و شهرسازی در این خصوص مکاتبه ای صورت گیرد. 2.گروه درخواست داشتند که محاسبات اولیه برق همراه نقشه ها ارائه گردد . با توجه به اینکه گروه مکانیک در حال آماده سازی یک کد استاندارد در این خصوص می باشد مقرر گردید الزام ارائه محاسبات برق و مکانیک بعد از آماده شدن دفترچه محاسبات هر دو رشته صورت گیرد.

3. دوره آموزشی آسانسور برگزار خواهد شد و گروه تخصصی براساس این دوره آموزشی پیگیر برعهده گرفتن نظارت آسانسور توسط مهندسین برق می باشد. همچنین سمینار ارتینگ و همبندی در شهریورماه برگزار خواهد شد.

•  مصوبات گروه معماری توسط مهندس توکلی قرائت گردید. 1. مقرر بوده یکسری دیتایل مورد نیاز گروه معماری معرفی گردد که در این مصوبه نیازهای گروه معماری اعلام گردید. و درخصوص نحوه تهیه این دیتایل ها بحث گردید. مقرر شد با یک مشاور قرارداد بسته شود. 2. در مصوبه دیگر درخصوص مبانی قیمت گذاری پیشنهاداتی داده بودند که این پیشنهاد بیشتر به معرفی پارامترها پرداخته بود که مدنظر شورای مرکزی نیست و بایستی فرمول این کار ارائه گردد. 3. گروه تخصصی معماری درخصوص ارجاع کار به ناظرین جدید الورود پیشنهادی ارائه نموده بودند که مقرر شد مورد توجه قرار گیرد.

•  تعدادی از نامه های واصل شده از شورای مرکزی توسط آقای مهندس توکلی قرائت گردید.

 


اطلاعیه شماره 82 (گزارش جلسات هیات مدیره)

75. جلسه هفتاد و پنجم (14/5/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارش امور جاری سازمان ارائه نمودند. ایشان توضیحاتی درخصوص جلسه فوق العاده شورای مرکزی ارائه دادند که حاصل این جلسه ارائه نامه ای به ریاست جمهوری بوده است که فعلاً تا تعیین وضعیت قانون، تصویب آئین نامه کنترل ساختمان مسکوت بماند. براساس تفاهم نامه بعمل آمده درخصوص همکاری استانهای شرق کشور در امور آموزش، مقرر گردیده است که عناوین دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی و تهیه چک لیست طراحی و نظارت توسط گروههای تخصصی مشخص گردد و ارسال شود. شورای حل اختلاف در حال حاضر متشکل از عمران ، برق و مکانیک می باشد با توجه به اینکه اختلافات معماری هم زیاد گردیده است مقرر شد که از شورای انتظامی درخواست معرفی عضو گروه معماری در این کمیته صورت گیرد. بحث اصلاح قراردادهای نظارت در دست انجام می باشد. آقای مهندس توکلی گزارشی از اقدامات انجام گرفته درخصوص قراردادهای نظارت ارائه نمودند. تاکنون تعدادی اصلاحات پیشنهادی واصل گردیده و بایستی هیأت بازنگری تشکیل گردد و اصلاحات کار انجام شود . اعضای پیشنهادی کارگروه بررسی قراردادها شامل آقایان مهندس نیک شعار، مهندس نصرآبادی، مهندس احمدرضا ناصری، دکتر محمد اکبری، دکتر فروزانفر، نماینده بازرسین و آقای خدابخشی مشاور حقوقی سازمان می باشد.

در بحث اصلاح ساختار شکست ساختمان اداری سازمان جلسه ای تشکیل گردیده است و اصلاحاتی مقرر گردیده است در ساختار شکست جدید انجام گیرد و براساس آن آقای مهندس میری صورت وضعیت قطعی تهیه نمایند. پس از آن در جلسه ای از هیأت مدیره وضعیت جدید ساختار شکست بررسی و تعیین وضعیت گردد.

موضوع بعدی، حسابهایی که در بعضی بانکها داشتیم تعداد 30 نفر را توانستیم برای گرفتن وام قرض الحسنه با سود 2 و 4 درصد معرفی نمائیم. که این اختصاص براساس حضور فعال در مجمع ها و سمینارهای آموزشی صورت گرفته است.

•  نامه ای از وزارتخانه واصل گردیده مبنی بر اینکه کارگروه ترویج و پایش اخلاق مهندسی تشکیل گردد و این کارگروه براساس ترتیبات مشخص شده توسط شورای مرکزی صورت گیرد.که تاکنون هنوز ترتیبات و نظام نامه آن مشخص نشده و مقرر گردید فعلاً تا ابلاغ دستور العمل آن اقدامی نشود.

•  نامه ای از آقای دکتر مظاهریان  به شورای مرکزی درخصوص تأیید استحکام بنا واصل گردیده است. آقای مهندس توکلی نامه را قرائت نمودند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص ارائه دادند. مقرر شد از این تاریخ ابلاغ تأییدیه استحکام بنا از طرف سازمان صورت نگیرد همچنین مقرر شد مکاتبات با دفاتر طراحی ،شهرداری درخصوص این نامه صورت گیرد.

•  آقای دکتر سرافرازی گزارش گروه تخصصی عمران شورای مرکزی را ارائه نمودند. از جمله موضوعات براساس اهمیت می توان به موضوع برچسب انرژی، یا برچسب کیفیت و ایمنی می توان اشاره نمود. یکی دیگر بحث تکمیل و ایجاد بانک اطلاعاتی سازه های موجود و ساختمان موجود می باشد. از اینرو مقرر گردید آقای دکتر سرافرازی به همراه گروهی پیگیری عملیاتی کردن این موضوعات در استان باشند.

•  مقرر شد براساس نامه دکتر شیبانی در گروههای تخصصی مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صورت گیرد و سپس به وزاتخانه ارسال گردد.

 اطلاعیه شماره 81 (گزارش جلسات هیات رئیسه)

7. جلسه هفتم (11/5/96)


•  پیرو جلسات قبلی و تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تهیه جدول ساختار شکست واقعی ساختمان اداری سازمان توسط گروهی به سرپرستی آقای مهندس نصرآبادی بعنوان نماینده هیأت مدیره در گروه مزبور، این جلسه در پاسخ به درخواست آقای مهندس نصرآبادی برای ارائه جدول ساختار شکست تهیه شده برگزار شد.

 

ابتدا آقایان مهندس نصرآبادی و مهندس حسین پور گزارشی از نحوه تهیه جدول ساختار شکست ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه مقرر شد بر اساس جدول ساختار شکست مورد بازنگری قرار گرفته توسط آقای مهندس میری صورت وضعیت قطعی تهیه و به امور مالی سازمان جهت انجام سایر مراحل، تحویل گردد.


 


اطلاعیه شماره 80 (گزارش جلسات هیات مدیره)

74. جلسه هفتاد و چهارم (7/5/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. از جمله مواردی که مطرح شد بحث تصویب آئین نامه کنترل ساختمان بود که بر خلاف توافقات قبلی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی توسط کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و این اعتراض مجموعه نظام مهندسی را به همراه داشته و در این هفته جلسه شورای مرکزی به صورت فوق العاده جهت پیگیری موضوع تشکیل خواهد شد.

•  آقای دکتر اکبری طرح موضوع درخصوص بکارگیری BIM برای ساختمان ها جهت طراحی حرفه ای و حل مشکلات موجود در طراحی منجمله رفع تداخلات نقشه های مختلف را ارائه نمودند. ایشان پیشنهاد نمودند که با تدبیری در سازمان بخش کنترل نقشه از طریق ایجاد مدل BIM صورت گیرد و به مرور این کار به دفاتر طراحی منتقل شود. سپس هر یک از همکاران نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه نمودند . همگی همکاران به قابلیت و مطلوبیت این کار اذعان داشته اند ولی اجرای آن نیازمند پیش زمینه هایی می باشد که در حال حاضر موجود نیست. از جمله این موارد یکی بحث هزینه های اجرای BIM  بالاست، مهندسین و دفاتر طراحی آمادگی انجام این کار را ندارند، همچنین نقشه ها و اطلاعات طراحی کامل نیست و همچنین ممکن است فرآیند زمانبر گردد.

•  آقای مهندس توکلی به بحث انتخاب مدیر مسئول مجله رازینه اشاره نمودند و در ادامه آقای مهندس عامری به عنوان کاندیدای مدیر مسئولی توضیحاتی درخصوص برنامه کاری شان ارائه دادند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص و راهکارهای تقویت برنامه های ایشان ارائه نمودند. در نهایت رأی گیری انجام گرفت و آقای مهندس عامری به عنوان مدیر مسئول مجله رازینه انتخاب گردیدند.

•  مصوبه کمیته انرژی مطرح گردید. درخواست برگزاری همایش و نمایشگاه مصالح و تجهیزات بومی پیگیری گردیده است ولی متأسفانه به نتیجه نرسیده است. اما یک مجموعه ای از موسسه آموزشی ثامن اعلام آمادگی برای سمینار صرفه جویی انرژی داشته است که همه هزینه ها بجز سالن و پذیرایی میان وعده برعهده شرکت خواهد بود که اعضا با موضوع، مشروط بر موافقت کمیته آموزش موافقت نمودند. بنا بر مصوبه بعدی کمیته انرژی مقرر گردید ارائه دفترچه محاسبات تأسیسات برقی و مکانیکی برای ساختمانهای ج و د توسط گروههای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

•  مصوبه گروه برق مطرح گردید. با توجه به انصراف آقای مهندس کوروش آموزگار از گروه نظارت شناسنامه فنی و ملکی، آقای مهندس علمدار بجای ایشان معرفی گردیدند که مود تأیید هیأت مدیره قرار گرفت. پیشنهادات گروه تخصصی برق برای کمیته نظارت عالیه برق مطرح گردید و شش نفر برای این کمیته انتخاب شدند.

•  مصوبه گروه تخصصی نقشه برداری درخصوص معرفی نمایندگان گروه تخصصی به فنی و حرفه ای در راستای تفاهم نامه منعقده مطرح گردید و مقرر شد نمایندگان گروه به سازمان فنی و حرفه ای معرفی گردند.

•  آقای دکتر سرافرازی گزارشی از جلسات کمیته آموزش شورای مرکزی ارائه دادند.

•  آقای دکتر اکبری گزارشی از جلسات گروه تخصصی نقشه برداری و کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی ارائه دادند.


 

 


اطلاعیه شماره 79 (گزارش جلسات هیات مدیره)

73. جلسه هفتاد و سوم (31/4/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه نمودند. یکی از موضوعات بحث دیتایل های مبحث 19 می باشد که مقرر بوده است توسط کمیته انرژی طراحی انجام شود و تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است و با توجه به اینکه در استان همدان در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته است مکاتبه ای با این استان صورت گرفته تا مبنای کار قرار گیرد. با توجه به تصمیم طراحی وال پست ها و دیتایل های مربوطه مقررگردید به گروه معماری ارسال گردد و دیتایل های مورد نیاز مشخص گردد و بعد از آن در اختیار یک مشاور قرار گرفته تا طراحی آن را انجام دهند.

•  آقای مهندس توکلی درخصوص انتخاب مدیر مسئول رازینه و ضرورت های این مسئولیت توضیحاتی ارائه نمودند. طبق فرمایش ایشان با توجه به بررسی های صورت گرفته کاندیداهای مدنظر اعلام گردد و درخصوص آنها تصمیم گیری شود. سپس هر یک از اعضای هیأت مدیره نقطه نظرات خود در این خصوص را اعلام نمودند . مقرر گردید کاندیداهای مشخص شده برنامه هایشان را برای هفته آینده آماده نمایند و ارائه نموده و تصمیم گیری گردد.

•  مصوبه گروه تخصصی عمران مطرح گردید. حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمان های صنعتی 35% سایر ساختمان ها می باشد و بدلایل مختلف این مسأله مشکل ساز است لذا جلسه مشترکی با نماینده محترم شرکت شهرکهای صنعتی برگزار گردیده است. موضوع تغییر تعرفه فعلاً با توجه به مشکلات موجود میسر نگشته است اما مقرر گردیده است که حداقل های تهیه نقشه مشخص گردد که با این شرایط مسئولیت مهندسین کمتر شود. سپس اعضای هیأت مدیره در این خصوص نقطه نظرات خود را مطرح نمودند. مقرر گردید پس از دریافت پاسخ شرکت شهرکهای صنعتی تصمیم گیری شود.

•  مصوبه گروه برق مطرح گردید. با توجه به توسعه مبحث 13 و اینکه شرح وظایف مهندسین برق نسبت به قبل خیلی بیشتر شده و تعرفه آن متناسب نیست، درخواست داشتند که تعرفه رشته برق بیشتر گردد. مقرر گردید در سال آینده و در تعرفه ابلاغی سال جدید این مسأله تأمین گردد. همچنین مقرر گردید در این خصوص مکاتبه ای با شورای مرکزی هم صورت بگیرد.
اطلاعیه شماره 78 (گزارش جلسات هیات مدیره)

72. جلسه هفتاد و دوم (24/4/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه دادند. یکی از موارد، بحث انتخاب مدیر مسئول مجله رازینه می باشد که باید هرچه سریعتر تصمیم گیری گردد. گزارشی از جلسه موضوع آموزش در کرمان توسط آقای مهندس توکلی ارائه گردید. از مواردیکه مطرح گردیده بود یکی پیشنهاد شده است که برای ورود به حرفه علاوه بر آزمون مصاحبه هم صورت گیرد.کلاس های آموزش ارتقاء پایه بسیار سهل گرفتـــه می شود و باید جدیت بیشتری در دوره های آموزشی صرف شود. یکی دیگر از موارد ارزیابی پس از بهره برداری صورت گیرد و این موارد در بحث آموزش مورد توجه قرار گیرد . مسأله بعدی آموزش در قالب چک لیست های موجود صورت گیرد.ایشان اشاره نمودند که استان ما باید سعی کند در سایر موارد هـــــم با استان های دیگر همکاری مشترک داشته باشد و در صورت امکان دبیرخانه مرکزی در خصوص موضوعاتی همچون مجریان ذیصلاح در استان شکل بگیرد.

•  مصوبات گروه تخصصی عمران مطرح گردید. یکی از مصوبات معرفی نمایندگان گروه تخصصی عمران به اداره کل فنی و حرفه ای می باشد. موضوع دیگر معرفی دوره های مورد تأیید گروه عمران جهت برگزاری توسط فنی و حرفه ای می باشد که مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد فعلا برای شروع کار دوره بازرسی فنی جوش جهت برگزاری هماهنگ گردد.

•  مصوبات گروه تخصصی برق مطرح گردید. موضوع برق موقت کارگاهها مشکلات زیادی تاکنون ایجاد نموده است که پیشنهاد گردید سازمان از طریق پیامک اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. در جلسه توسط آقای مهندس نیک شعار مطرح گردید که مسئولیت برق موقت با مهندس ناظر برق نیست. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید . مقرر گردید در خصوص تعیین تکلیف مسئولیت این موضوع از شورای مرکزی استعلام گردد.

مصوبه بعدی گروه تخصصی برق با موضوع نقشه تأسیسات مطرح گردید مبنی بر اینکه اگر تغییراتی در نقشه معماری اتفاق می افتد باید توسط طراح تأیید گردد و همچنین در مواردی همچون استخر و سونا و جکوزی و موارد مشابه که ممکن است در نقشه ها نیامده باشد مسئولیت این موضوع با چه کسی است. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید. درخصوص مواردی همچون استخر و سونا و ... مقرر شد قبل از اجرا طراحی در دفاتر صورت گیرد و سپس مورد اجرا قرار گیرد. آقای مهندس توکلی اشاره نمودند که گروههای تخصصی درخصوص موضوعات تخصصی وقت بیشتری بگذارند و پیشنهادات مشخص ارائه بدهند چون هیات مدیره محل بحث تخصصی رشته ها نیست.

•  مصوبه گروه تخصصی معماری درخصوص ضخامت دیوارها مطرح گردید. با توجه به مصوبه دیوارهای خارجی و مشترک 20 سانتی متری گروه تخصصی عمران ، این 20 سانت آیا شامل خود دیوار هست یا نازک کاری را نیز شامل می شود. درخصوص نما، وال پست ها و نظارت بر وال پست ها طرح سوال نموده بودند که مقرر شد درخصوص نما و وال پست ها طراحی صورت گیرد و به صورت تیپ در اختیار طراحان قرار گیرد و درخصوص نظارت بر وال پست ها استعلام انجام گیرد.

•  مصوبات گروه تخصصی نقشه برداری مطرح گردید. یکی از موضوعات تعیین سقف متراژ در یک کار برای تفکیک آپارتمان بود که طبق پیشنهاد مهندس پایه 1 حداکثر 5000 مترمربع، پایه 2 حداکثر 4000 مترمربع و پایه 3 حداکثر 3000 مترمربع در یک پروژه می توانند تفکیک آپارتمان انجام دهند و درصورتی که پروژه ای متراژ بالاتری داشت به تناسب متراژ از چند مهندس استفاده گردد که مورد تایید قرار گرفت. موضوع دیگر پیرو جلسه مشترک گروه تخصصی نقشه برداری با دفاتر طراحی و مشکلات موجود در زمینه طراحی نقشه برداری، بحث برگزاری جلسه مشترک با شهرداری و دفتر فنی استانداری مطرح شد و مقرر گردید هماهنگی لازم صورت گردد.

•  نامه آقای مهندس رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور به شماره 5285/د/ش م مورخ 14/4/96 درخصوص کمک مالی در برگزاری کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری مطرح گردید که با آن موافقت نگردید.اطلاعیه شماره 77 (گزارش جلسات هیات مدیره)

71. جلسه هفتاد و یکم (10/4/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی خوش آمد گویی خدمت مهمانان جلسه از اداره کل فنی و حرفه ای استان داشتند. سپس توضیحاتی درخصوص تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه نمودند . سپس آقای حق پرست توضیحاتی درخصوص این تفاهم نامه ارائه کردند. ایشان از اقدامات انجام گرفته درخصوص این تفاهم نامه مواردی را بیان نمودند. ایشان تأکید داشتند که اداره کل فنی و حرفه ای برمبنای تفاهم نامه های منعقد شده پیگیر اجرایی شدن این موضوعات می باشد. بحث نیازسنجی و امکان سنجی دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی و بررسی نحوه اجرایی شدن توافقات این تفاهم نامه بصورت بومی از جمله اقدامات مدنظر می باشد. ایشان اشاره نمودند که درخصوص دوره های آموزشی عمدتاً می تواند به صورت رایگان و یا به صورت همکاری مشترک برگزار گردد. همچینین طبق نظرایشان می توان از طریق جلسه مشترک زمینه امکان برگزاری دوره ها را بررسی نمود. سپس آقای دکتر معتمدی توضیحاتی درخصوص امکانات موجود فنی و حرفه ای در حوزه آموزش ارائه دادند. ایشان کلاس های پیشنهادی در چهار حوزه عمران، جوش، تأسیسات مکانیکی و برق را ارائه نمودند. ایشان اشاره داشتند که فنی و حرفه ای فضاهای آموزشی مناسبی دارد و می توان برای بحث آموزش استفاده نمود. سپس آقای مهندس خندان توضیحاتی درخصوص این تفاهم نامه ارائه نمودند. ایشان اشاره داشتند که بطور متقابل سازمان فنی و حرفه ای از پتانسیل های سازمان نظام مهندسی استفاده نماید که این مساله درخصوص تدوین استاندارد ها و همچنین برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری سمینارهای آمـوزشی می تواند صورت گیرد.

•  سپس آقای مهندس توکلی توضیحاتی درخصوص دوره های آموزشی مرتبط با سازمان ارائه نمودند . ایشان یکی از موارد را آموزش مهندسین قبل از ورود به حرفه برشمردند که در قالب کارآموزی می باشد که مقرر شد امکان آن از طریق کارگروه مشترک بررسی گردد. ایشان در نهایت از حسن نظر سازمان فنی و حرفه ای تشکر نمودند و آرزو نمودندکه بتواند در قالب تفاهم نامه همکاری خوبی صورت بگیرد. در ادامه سایر اعضای هیأت مدیره نقطه نظرات خود در این خصوص را مطرح نمودند. از جمله موارد اینکه :

1-  ارسال لیست دوره های مرتبط به سازمان جهت برنامه ریزی

2-  تعیین سطح آموزشی و سطح مدارک ارائه شده توسط سازمان فنی و حرفه ای 

3-  هماهنگی های لازم بین دستگاههای ذیربط جهت کاربردی شدن مدارک دوره ها برای اعضای کارمند دولت

4-  آموزش فناوری های جدید صنعت ساختمان در فنی و حرفه ای 

5-  تشکیل کارگروهی جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی مد نظر طرفین

سپس آقای مهندس حق پرست پاسخ هایی و توضیحاتی درخصوص موارد مطرح شده ارائه نمودند. ایشان اشاره نمودند که در حال حاضر دو طرح اشتغالزایی در دست اجرای فنی و حرفه ای است و نظام مهندسی می تواند در این زمینه همکاری نماید: 

1-مهارت آموزی در محل کار با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی

2-بحث کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی با پرداخت 3/1 حقوق توسط دولت 

در نهایت مقرر شد نمایندگان سازمان به فنی و حرفه ای معرفی گردند و همچنین دوره ها و سرفصل ها نیزتوسط فنی و حرفه ای به سازمان ابلاغ گردد.

•  مصوبه گروه تخصصی عمران توسط خانم مهندس میرکاظمی قرائت گردید. در بعضی از شهرستانها کلیه نظارت ها توسط یک ناظر (ناظر عمران) انجام می گیرد در این خصوص معمولاً نقشه های سایر رشته ها هم تهیه نمی گردد. گروه تخصصی درخواست داشته است که کلیه نقشه ها توسط دفاتر طراحی تهیه گردد. که با توجه به قانونی بودن موضوع مقرر شد به شهرستان ها ابلاغ گردد که کلیه نقشه های ساختمان توسط دفاتر تهیه گردد حتی اگر ناظر مربوطه وجود نداشته باشد.اطلاعیه شماره 76 (گزارش جلسات هیات مدیره)

70. جلسه هفتادم (3/4/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه نمودند . یکی از موارد برنامه اجلاس هیأت عمومی ارومیه بود که خدمت همکاران اعلام گردید. هماهمنگی ای با منتخبین شورای جدید شهر بیرجند صورت گرفته و برای هفته آینده جلسه مشترکی برگزار خواهد شد. یک تفاهم نامه بین فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی کشور منعقدگردیده است و هفته آینده شنبه جلسه مشترکی با فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در راستای اجرای این تفاهم نامه برگزار خواهد شد. 

•  آقای مهندس وحیدی گزارشی از جلسات هیأت مدیره که در سه ماهه اول مطرح گردیده و پیگیری مصوبات آن را ارائه نمودند.

•  آقای مهندس رونقی مدیر مسئول محترم مجله رازینه نامه ای به سازمان ارائه نمودند که توسط آقای مهندس توکلی در جلسه قرائت گردید. آقای مهندس رونقی ضمن بیان نکاتی درخصوص مجله در نهایت درخواست استعفای خویش از سمت مدیر مسئولی مجله را اعلام نمودند. سپس همکاران نقطه نظرات خود در این خصوص ارائه نمودند و پس از جمع بندی موضوع، با رأی گیری انجام گرفته با استعفای ایشان موافقت گردید.

•  طبق روال موجود مهندسینی که در آزمونهای ورود به حرفه قبول می شدند باید حتماً کارآموزی را بگذرانند که با توجه به تعداد قبول شدگان و ساعات درنظر گرفته شده گاهاً این مسأله با تأخیر مواجه می شود و خیلی از مسائل نیز مطرح نمی شود و ضرورت و نیاز برگزاری این دوره کارآموزی ایجاب نمود که پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی در یک چارچوب مشخص مطرح گردد. سپس هر یک از اعضا نقطه نظرات خود در این خصوص را مطرح نمودند . با کلیت طرح موافقت گردید و مقرر شد آقای مهندس بیکی پیگیری اینکه آیا واگذاری به بخش خصوصی امکان پذیر است و شرایط آن چگونه است را انجام داده و در نهایت تصمیم گیری در خصوص این موضوع صورت گیرد.

•  مصوبه گروه تخصصی برق درخصوص برگزاری دوره آموزشی آسانسور کششی مطرح گردید. با توجه به تأیید کمیته آموزش این درخواست مورد تأیید قرار گرفــــت و رشته های برق، مکانیک، عمران و معماری در این دوره آموزشی حضور خواهند داشت و درخصوص هزینه های آن مقرر شد بررسی نحوه تأمین انجام گیرد.اطلاعیه شماره 75 (گزارش جلسات هیات مدیره)

69. جلسه شصت و نهم (27/3/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از موارد سازمان را ارائه نمودند . ایشان توضیحاتی درخصوص گزارش ارائه شده ماده 35 بیان نمودند. ایشان اشاره نمودند که گزارش این گروه به گروههای تخصصی ارسال گردیده و از گروهها درخواست شد که بررسی لازم در این خصوص انجام دهند. بحث مهندس مقیم بودن مشکلاتی در تعریف برای سازمان داشته است که جلسه ای با آقای مهندس نیک شعار برگزار گردیده و پس از بررسی براساس قانون، مهندس مقیم در محل کار تعیین می گردد. در سالهای گذشته بعضی از افراد در بعضی دوره های ارتقاء پایه شرکت نموده اند که با توجه به اینکه این دوره ها تاریخ اعتبار سه ساله دارد و براین اساس گاهاً بعضی افراد که زودتر در این دوره ها شرکت نمودند دچار مشکل گردیده اند مقرر شده است پس از هماهنگی با اداره راه و شهرسازی در صورت امکان این مشکل حل شود.

•  موضوع بعدی تعداد مهندسین صاحب صلاحیت در شهرستان ها می باشد که گاهاً بدلیل نبود تعداد لازم مهندسین صاحب صلاحیت مشکلاتی ایجاد نموده است . سپــــــس پیشنهاد هایی جهت رفع مشکلات موجود مطرح گردید . مشکلات موجود در این زمینه موارد زیر هستند:

1-عدم وجود طراح              2-عدم وجود ناظر          3-عدم تناسب صلاحیت و تعداد موجود با تعداد کارها

مقرر شد در ابتدا پیگیری مصوبه وضعیت مقیم بودن مهندسین صورت بگیرد و بعد از آن تعداد مهندسین فعال در هر بخش و شهرستان مشخص گردد بطور ضمنی مقرر شد با کانون کاردانها در خصوص تعداد کاردان های فعال در هر شهرستان صورت گرفته شود و در نهایت در این خصوص پیشنهادات بررسی و تصمیم گیری شود.

•  آقای مهندس نصرآبادی و مهندس سزاوار گزارشی از اقدامات انجام گرفته درخصوص سیستم الکترونیکی گزارش نظارت ارائه نمودند. سپس همکاران نقطه نظرات خود در زمینه اصلاح بخش هایی از سیستم را ارائه دادند. مقرر شد پس از نهایی شدن سیستم روی تعدادی از ساختمانها به صورت آزمایشی انجام گیرد. همچنین مقرر شد جایگاهی برای دبیران نظارت عالیه گروه ها در سیستم دیده شود تا دسترسی به کارت نظارت و کارهای مهندسین وجود داشته باشد که مورد تأیید قرار گرفت. 

•  آقای مهندس نصرآبادی گزارشی از اقدامات انجام گرفته درخصوص نظام نامه گاز ارائه دادند. اعضای هیأت مدیره از عملکرد گروه مکانیک درخصوص نظام نامه گاز اعلام رضایت نمودند و مقرر شد کماکان این نظام نامه برای سال آینده ادامه یابد. آقای مهندس نصرآبادی درخصوص حق الزحمه دبیر هم پیشنهاد دادند که به میزان ساعت حضور در سازمان فرم مربوطه تکمیل و حق الزحمه پرداخت گردد که مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت . همچنین مقرر شد آقای مهندس نصرآبادی با شرکت گاز شهرستان بیرجند هماهنگی لازم درخصوص امکان بازدید از پروژه های مورد بهره برداری را انجام دهند و در صورت امکان این موضوع بازدید تصادفی از تعدادی از پروژه های مورد بهره برداری نیــــز در نظام نامه گنجانده شود.

•  نامه آقای مهندس وحیدی درخصوص وضعیت دیوارهای پیرامونی و عدم رعایت قانون و استاندارد و دیتایل ها و نقشه ها قرائت گردید و ایشان اعلام نمودند در این خصوص وضعیت مناسب نیست .مقرر شد در این خصوص ملاک مقررات ملی ساختمان باشد و کسانی که رعایت قانون ننمایند به شورای انتظامی معرفی گردند.
اطلاعیه شماره 74 (گزارش جلسات هیات مدیره)

68. جلسه شصت و هشتم (20/3/96)


•  آقای مهندس توکلی گزارشی درخصوص نظرسنجی انجام گرفته درباره مجله رازینه در مجمع عمومی سازمان و تصمیم گیری درخصوص ادامه فعالیت آن ارائه نمودند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود دراین خصوص را بیان نمودند. براساس نقطه نظرات مطرح شده اکثراعضاء با واگذاری به بخش خصوصی موافق بودند و دراین خصوص باید موارد مشخصی تعیین و در قالب دستور العملی واگذار گردد . مقرر شد آقای مهندس عامری و دکتر اکبری براساس نکات مطرح شده در جلسه هیأت مدیره با اشخاصی که اعلام آمادگی کردند جلسه ای برگزار و امکان سنجی برون سپاری مجله بررسی گردد و در صورت امکان پذیر بودن، شیوه نامه ای تدوین گردد و در قالب این شیوه نامه برون سپاری صورت گیرد.

•  آقای مهندس فاطمی مصوبات کمیته رفاهی را قرائت نمودند و قرار شد براساس بودجه تصویب شده در کمیته رفاه تقسیم بندی استفاده از بودجه را آماده نمایند.

•  درخواست گروه تخصصی برق درخصوص تأمین بودجه جهت خریداری کتاب مبحث 13 برای مهندسین برق دارای پروانه اشتغال با توجه به عدم پیش بینی در بودجه موافقت نشد.

•  نامه آقای مهندس مقدم به شماره 401-96 مورخ 16/3/96 قرائت گردید . ایشان درخواست داشتند با توجه به تأخیر در تغییر ساختار شکست اجازه تعیین تکلیف و فروش مصالح پای کار را داشته باشند . با توجه به اینکه اصلاح ساختار شکست تا پایان خردادماه انجام خواهد شد، مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص بعد از تعیین ساختار شکست انجام شود.

•  آقای مهندس وحیدی قرارداد اصلاح شده ناظر جایگزین را قرائت نمودند . این قرارداد مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت و اجرایی خواهد گشت .

•  آقای مهندس زراعتکار مسئول گروه نظارت عالیه ماده 35 در جلسه هیأت مدیره حضور یافتند و نکات و مواردی درخصوص برنامه های گروه نظارت عالیه ماده 35 ارائه نمودند . آقای مهندس رضایت بسیار خوبی از عملکرد مهندسین ناظر نسبت به گذشته داشتند. ایشان اشاره داشتند که دفاتر طراحی سه نوع هستند که دفاتر نظام مهندسی، دفاتر نظام کاردانی و دفاتر نظام فنی روستائی که طبق قانون فقط بایستی طراحی ها توسط دفاتر نظام مهندسی انجام گیرد. ایشان پیشنهاد داشتند با توجه به اینکه مشکلات زیادی در خصوص کیفیت طراحی وجود دارد ترتیبی داده شود طراحی ها توسط دفاتر نظام مهندسی انجام گیرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از دیتایل ها کپی و بدون ضرورت است و برعکس در نقشه ها بعضی از دیتایل های ضروری وجود ندارد . ایشان تأکید داشتند که مهندس طراح هماهنگ کننده در دفاتر باید وجود داشته باشد.

درخصوص اتاقک آسانسور معمولاً طراحی خاصی در زمینه سازه ای انجام نمی گیرد . همچنین ایشان موارد دیگری از مشکلات در بحث سازه ای را اشاره نمودند .همچنین به مشکلات طراحی برق و مکانیک نیز اشاره کردند. 

ایشان درخصوص نظارت اشاره نمودند که بجز شهر بیرجند در سایر نقاط استان مشکل نظارت داریم و یکی از مشکلات، نبود ناظرین کافی در شهرستانها می باشد. ایشان به مشکل دسترسی به ناظرین اشاره کردند و پیشنهاد ایجاد دفاتر نظارت را ارائه دادند و همچنین نکات و موارد دیگری درخصوص مشکلات نظارت اشاره نمودند.

درخصوص مجریان مشکلی که وجود دارد ظرفیت آنها کنترل نمی شود و متأسفانه در بسیاری از کارها مجریان حضور ندارند. همچنین ایشان به مشکلات دیگری درخصوص مجریان اشاره نمودند.
اطلاعیه شماره 73 (گزارش جلسات هیات مدیره)

67. جلسه شصت و هفتم (16/3/96)


•  درابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه نمودند. یکی از آنها بحث برگزاری مجمع عمومی و تصویب بودجه سال 96  بود که از گروهها و کمیته ها خواستند که نسبت به برنامه ریزی گروهها و جذب بودجه اقدام نمایند. مجدداً اشاره نمودند که اولاً اعتراضات به عملکرد مهندسین ناظر زیاد شده است و ثانیاً اعتراضات مهندسین به سیستم ارجاع کار بسیار زیاد است و با وجودی که بارها توضیحاتی در این خصوص داده شده است متأسفانه اقناع مهندسان صورت نگرفته است. ایشان پیشنهاد دادند که می توانیم بحث ارجاع نظارت را به مالکین اختصاص بدهیم تا برحسب عملکرد مهندسین انتخاب مهندسین انجام گیرد و سازمان فقط کنترل سهمیه ها و نظارت عالیه را انجام دهند. ایشان به ضرورت تشکیل یک اتاق فکر در حوزه مهندسی اشاره نمودند تا بتوانند در موضوعات مهم شهری نقش آفرینی داشته باشد و مواردی در این خصوص را مطرح نمودند. نظام نامه استخدامی نظام مهندسی در شورای مرکزی مجدداً اصلاح گردیده است که مقرر شده است که مهندسین در صورتیکه کارمند اداری سازمان باشند می توانند از ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. با توجه به بازدیدهای نظارت عالیه ماده 35 آقای مهندس توکلی درخواست داشتند که حتماً از گزارش های نظارت ماده 35 استفاده گردد و در صورت نیاز دوره های آموزشی برگزار گردد. آقای مهندس نیک شعار پیشنهاد دادند قبل از بازدیدهای نظارت ماده 35 این افراد جلسه مشترکی با گروههای تخصصی داشته باشند تا هماهنگی درخصوص مسائل فنی وجود داشته باشد.

•  نامه ای از تعدادی از دفاتر طراحی واصل گردیده است که اعتراض داشته اند که بروکراسی اداری سازمان نارضایتی مالکین را به همراه داشته است براساس بررسی های انجام شده، یکی از دلایل تاخیرها عدم عملکرد مناسب دفاتر طراحی درخصوص کیفیت نقشه هاست، دلیل دیگر تأخیر گروههای کنترل نقشه می باشد که بایستی اصلاح شود . پیشنهاد گردید به آقای دکتر فروزانفر که بررسی در این خصوص انجام دهند و پیشنهاداتی ارائه دهند. سپس هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود در این خصوص ارائه نمودند. همچنین مقرر شد گروه کنترل نقشه هم پیشنهادات عملیاتی خود جهت حل این مشکل را برای هفته آینده آماده نمایند.

•  نامه ای به شماره 03687 مورخ 9/3/96 از تعدادی از دفاتر طراحی واصل گردیده است و درخواست داشته اند که درخصوص طراحی اضافه بنا دریافت حق الزحمه دفاتر صورت گیرد. پس از بحث و بررسی این نتیجه حاصل شد که دریافت این حق الزحمه به معنی تأیید نقشه های اجرایی است که این مسأله غیر قانونی است لذا مورد تأیید قرار نگرفت.

•  نامه آقای مهندس سلیم به شماره 130/96 مورخ 10/3/96 قرائت گردید. یکی از موارد گلایه ای داشتند که آئین نامه کنترل دفاتر بعد از بازدید از دفتر ایشان ابلاغ گردیده است که مقرر شد بررسی صورت گیرد. همچنین نسبت به نحوه امتیاز دهی به اعضای کادر دفاتر معترض بودند که این آئین نامه بررسی های مختلفی صورت گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است و با این وجود ممکن است ایراداتی بر این آئین نامه وارد باشد که بایستی در آینده اصلاح گردد و فعلاً آئین نامه موجود ملاک عمل خواهد بود.

•  مصوبه گروه تخصصی عمران مبنی بر حذف شناوری رشته معماری و استفاده از مهندسین عمران بجای مهندسین معمار قرائت گردید. در این خصوص بحث و بررسی گردید و نتیجه ای حاصل نشد و مقرر شد در جلسه آینده بررسی گردد.
اطلاعیه شماره 72 (گزارش جلسات هیات مدیره)

66. جلسه شصت و ششم (2/3/96)


•  در ابتدا آقای مهندس توکلی گزارشی از امور جاری سازمان ارائه نمودند. یکی مجمع عمومی نوبت دوم سازمان فردا (چهارشنبه) ساعت 17 در محل خانه معلم برگزار خواهد شد. درآئین نامه اصلاحی هر نفر می تواند از 2 یا 3 نفر وکالت حضور در مجمع را بگیرند . با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان ساعات کاری از 8:30 تا 14:30 خواهد بود.

•  آقای مهندس وحیدی توضیحاتی درخصوص انتخاب مهندس برتر ارائه نمودند. 5 نفر از مهندسین مدارک خود را تحویل سازمان داده اند و ایشان گزارشی از امتیاز دهی این مهندسین را ارائه نمودند.


•  آقای مهندس نصرآبادی توضیحاتی درخصوص مصوبه گروه گاز ارائه نمودند. یکی از مسائل و مشکلات مرتبط با گاز چیدمان تجهیزات ساختمان است که تغییرات زیادی می کند. دو راهکار ارائه نمودند مبنی بر اینکه یک طراحی گاز در مرحله اول در دفاتر همزمان با سایر نقشه ها انجام گیرد و دو در روال موجود تطبیق بین نقشه های مختلف صورت گیرد. سپس در این خصوص بحث و بررسی گردید و از آنجائیکه به نتیجه نرسید مقرر شد بررسی بیشتری در گروه تخصصی مکانیک صورت پذیرد.

•  نامه آقای مهندس سبحانی قرائت گردید . ایشان مواردی را مطرح نموده بودند. یکی از آنها درنظر گرفتن درز انقطاع بود که پیشنهاد نموده بودند در طراحی معماری و سازه در نظر گرفته شود.که اشاره شد در حال حاضر دفاتر طراحی این مسأله را در نظر می گیرند . مورد بعدی اینکه پیشنهاد داده بودند که نمونه ای از بیمه ساختمان با کلوزهای مناسب به مالکین پیشنهاد گردد که مقرر شد آقای مهندس فاطمی نمونه ای آماده نمایند و در سازمان در اختیار مالکین قرار گیرد.

•  قرارداد جایگزینی مهندس ناظر توسط آقای مهندس توکلی قرائت گردید و درخصوص بندهای این قرارداد بحث و بررسی گردید. اصلاحاتی پیشنهاد گردید و مقرر شد بعد از تغییرات مجدد مطرح گردد.

تعداد بازدید این صفحه :1385
تاریخ انتشار صفحه : 1396/01/19


آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/02 07:17:55


Power by : RAAKCMS