کل کاربران : 3177000
کاربران امروز : 206
بازدید امروز : 282
کاربران دیروز : 128
بازدید دیروز : 165
کاربران آنلاین : 10

 

 

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
مشاهده کامل خبر
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان آذرماه سال ‌جاری      

"دفتر مقررات ملّی ساختمان" ...

 

بسمه تعالی

اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان آذرماه سال‌جاری

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند نتایج ، راهنما و دستورالعمل اعلام نتایج آزمون مذکور در سامانه ثبت‌نام آزمونها درج گردیده است.نتایج آزمونهای کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی در هفتة آتی اعلام خواهد شد.

راهنمای اعلام نتایج

اعلام نتایج

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"

لینک خبر


 

  راهنما و دستورالعمل اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان

مورخ  3و4 آذرماه 90

با عنایت به اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ آذرماه 90، جهت صدور پروانه اشتغال بکار رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:

1-      در خصوص آزمون ورود به حرفه مهندسان صرفاً قبولی شرکت‌کنندگانی که شرایط شرکت در آزمون را مطابق با راهنمای ثبت‌نام آزمون آذرماه90 احراز نموده‌اند و سنوات آنها تا پایان اسفند90 تکمیل گردد، مورد تأیید می‌باشد. لذا قبولی در آزمون سایر شرکت‌کنندگان که شرایط شرکت در آزمون را احراز ننموده‌اند مورد تأیید نبوده و کان لم یکن تلقی می‌شود.

2-      با عنایت به دستورالعمل شماره 420/11955 مورخ 84/4/26 قبولی آزمون مورخ 3 و 90/9/4 با رعایت شرایط و ضوابط دستورالعمل مذکور و تأیید آن توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان حداکثر تا تاریخ 3و 94/9/4 دارای اعتبار می‌باشد.

3-      درخصوص پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ آذر ماه90 که در استانی غیر از استان محل عضویت خود در آزمون شرکت نموده‌اند، استعلام قبولی در آزمون از اداره کل محل آزمون متقاضی صورت پذیرد.

تذکر: با توجه به ارسال لیست نتایج آزمون این دوره مهمور به مهر رنگی و برجسته دفتر، لازم است صدور گواهی قبولیهای انتقالی بر اساس دستور‌العمل شماره 420/11955 مورخ 84/4/26  صورت پذیرد.

4-      کارنامه داوطلبان حداکثر به مدت یک سال بر روی وب‌سایت این دفتر ارائه می‌گردد. این کارنامه صرفاً جهت اطلاع متقاضی بوده و فاقد ارزش قانونی و غیر قابل استناد می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به ارسال فهرست نمرات و قبولشدگان، کارنامه به آن سازمان ارسال نخواهد شد.

5-      حدنصاب قبولی آزمون آذرماه90 در کلیه رشته‌ها 50 درصد کل نمره می‌باشد.

6-      رشته معماری : مطابق با دستورالعمل ثبت‌نام آزمون آذرماه 90 جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته معماری قبولی در بخشهای تعیین شده در دستورالعمل ثبت‌نام و به شرح زیر الزامی می‌باشد:

6-1- متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی معماری در صورتی که متقاضی اخذ هر دو صلاحیت طراحی و نظارت باشند لازم است قبولی در هر چهار بخش عمومی (تستی)، تخصصی (تستی)، جزئیات اجرائی ساختمان (تستی) و طراحی آزمون را به طور مجزا مطابق با جدول شماره(1) کسب نمایند.

6-2- متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته معماری چنانچه صرفاً متقاضی صلاحیت نظارت باشند لازم است قبولی در هر سه بخش عمومی (تستی)، تخصصی (تستی) و جزئیات اجرائی ساختمان (تستی)  آزمون را مطابق با جدول شماره(1) کسب نمایند.

6-3- متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته معماری چنانچه صرفاً متقاضی صلاحیت طراحی باشند لازم است قبولی در هر سه بخش عمومی(تستی)، جزئیات اجرائی ساختمان (تستی)  و طراحی آزمون را مطابق با جدول شماره(1) کسب نمایند.

عنوان آزمون

عنوان صلاحیت

بخشهای الزامی آزمون جهت اخذ پروانه

آزمون ورود به ‌حرفه‌مهندسان معماری

طراحی و نظارت

عمومی(تستی)

تخصصی (تستی)

جزئیات اجرائی ساختمان (تستی)

طراحی

نظارت

عمومی (تستی)

تخصصی (تستی)

جزئیات اجرائی ساختمان (تستی)

-

طراحی

عمومی (تستی)

-

جزئیات اجرائی ساختمان (تستی)

طراحی

جدول شماره (1)

تبصره 1 :  با عنایت به دستورالعمل شماره 420/11955 مورخ 84/4/26 ودستورالعمل ثبت نام آزمون 90 اعتبار قبولی بخشهای آزمون شهریور 86، شهریور 87، اسفند 87 و آذر 88 به شرط ارائه سوابق کار حرفه‌ای از زمان آزمون تا زمان درخواست متقاضی و تأیید آن توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان، به‌ترتیب حداکثر تا پایان اسفند90 (صرفاً برای پذیرفته شدگان آزمون آذر 90)، شهریور 91، اسفند 91 و  آذر 92 می‌باشد.

تبصره 2 : محاسبه سنوات لازم مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی هر آزمون تا پایان تاریخهای مندرج در جدول  شماره (2) می‌باشد. لذا در صورتی که متقاضی در یکی از آزمونهای مندرج در جدول  شماره (2) حدنصاب قبولی بخشی از آزمون را کسب کرده باشد اما سنوات لازم را تا پایان تاریخ اعلام شده احراز نکرده باشد قبولی در آن بخش مطابق با دستورالعملهای ارسالی کان لم یکن تلقی می‌شود.

تاریخ آزمون

محاسبه سنوات لازم تا پایان

شهریور86

شهریور ماه 86

شهریور 87

اسفند 87

اسفند 87

شهریور 88

آذر 88

اسفند 88

جدول شماره (2)

7-      شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی در آزمونهای تستی کلیه رشته‌ها و بخش طراحی رشته معماری را کسب ننموده‌اند.

الف) با توجه به بررسیهای دقیق و کنترل‌های مکرری که در کلیه مراحل تصحیح پاسخنامه‌ها انجام گرفته است، چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت کتبی با ذکر مشخصات کامل ( شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقیق و شماره تماس ) حداکثر تا تاریخ 90/12/10 از طریق پست سفارشی به شرح زیرارسال نماید:

- آزمونهای تستی کلیه رشته‌ها: به صندوق پستی تهران، به شماره 355- 17775 (سازمان سنجش). ( بر روی پاکت ذکر شود مربوط به آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان آذرماه90).

- آزمون بخش طراحی رشته معماری: به صندوق پستی تهران، به شماره573-19935 ( بر روی پاکت ذکر شود مربوط به آزمون آذرماه90 بخش طراحی)

ب) به لحاظ برنامه‌ریزیهای انجام شده به درخواستهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل پست گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نتیجه درخواستهایی که بعد از بررسی مجدد تغییری در امتیاز آنان مشاهده گردد، تا تاریخ 91/1/17 به اداره کل استان محل آزمون داوطلب ارسال خواهد شد.

د) امتیاز سؤالاتی که به هر نحو نامفهوم، مبهم یا دارای هر نوع اشکال هستند در تعیین حدنصاب قبولی آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهای در این ارتباط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-      زمان مراجعه جهت تحویل مدارک در استان تهران: افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال بکار را دارا می‌باشند، لازم است جهت اطلاع از زمان مراجعه، تحویل مدارک و انجام سایر مراحل جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی، از تاریخ 90/12/6، به‌ وب‌سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس http://www.TCEO.IR مراجعه نمایند.

9-       زمان مراجعه جهت تحویل در سایر استانها: افراد پذیرفته شده در آزمون که شرایط اخذ پروانه اشتغال بکار را دارا می‌باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارک و انجام سایر مراحل جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی  از تاریخ 90/12/6  ، به سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان محل عضویت خود مراجعه نمایند.

تذکر: با عنایت به اینکه اعلام نتایج در این مرحله صرفاً از طریق وب‌سایت صورت پذیرفته است و ارسال نتایج به ادارات کل و سازمانهای استانها پس از این مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول‌شدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاریخهای اعلامی به سازمان استان مراجعه نمایند.

10-  تذکرهای مهم:

تذکر 1: قبولی داوطلبانی که تاریخ اخذ مدرک تحصیلی درج شده در هنگام ثبت‌نام با تاریخ مدرک تحصیلی‌شان متفاوت می‌باشد و شرایط شرکت در آزمون را مطابق با دستورالعمل مندرج در راهنمای ثبت‌نام آزمون آذر 90 احراز ننموده باشند، کان‌لم یکن تلقی می‌شود.

        تذکر 2: گواهی قبولی در آزمون صرفاً یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال بکار می‌باشد و سایر مدارک مورد نیاز توسط واحد صدور پروانه کنترل و بررسی خواهد شد.

 گروه خبری : اخبار عمومی
منبع : وبسایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان
آخرین ویرایش : 1390/11/20 -- 11:07:52
نویسنده : محمد عباس نیا طهرانی
تعداد بازدید : 33239

پایگاه اینترنتی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS